เงินคงคลังไทยแข็ง313,429 ล้านบาท

วันนี้ (19ม.ค.) นายนริศ ชัยสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสด ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 54 นี้ รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้น 392,328 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 11.1% โดยเป็นผลมาจากเศรษฐกิจที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทำให้การจัดเก็บรายได้ภาษีของ 3 กรมจัดเก็บเพิ่มขึ้นมาก ขณะที่การเบิกจ่ายเงินงบประมาณมีทั้งสิ้น 598,371 ล้านบาท ทำให้รัฐบาลขาดดุลเงินงบประมาณ 206,043 ล้านบาท

ทั้งนี้ เมื่อรวมกับ การเกินดุลเงินนอกงบประมาณ 37,129 ล้านบาท ทำให้รัฐบาลขาดดุลเงินสดรวม 168,914 ล้านบาท โดยรัฐบาลได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล 53,021 ล้านบาท ทำให้ ดุลเงินสดหลังกู้ขาดดุลทั้งสิ้น 115,893 ล้านบาท ส่งผลให้มีเงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนธ.ค. 53 ที่ผ่านมาอยู่ที่ 313,429 ล้านบาท

“ผลการจัดเก็บรายได้ในไตรมาสแรก ที่สูงกว่าเป้าหมาย ส่งผลให้ฐานะการคลังของรัฐบาลอยู่ในระดับที่เข้มแข็ง ในขณะที่การขาดดุลเงินงบประมาณและดุลเงินสดที่เกิดขึ้น สอดคล้องกับนโยบายการคลังของรัฐบาลในการส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง”

ที่มา เดลินิวส์

คลังบทความของบล็อก