พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯครม.

พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าแต่งตั้ง คณะรัฐมนตรี “ยงยุทธ” นั่งเก้าอี้รองนายกฯควบรมว.มหาดไทย


วันนี้( 9 ส.ค.) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 5 ส.ค. บัดนี้ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
ได้เลือกสรรผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดินสืบไปแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 171 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรีดังต่อไปนี้

คณะรัฐมนตรี ในตำแหน่งรองนายกฯ ประกอบด้วย นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ เป็นรองนายกฯควบรมว.มหาดไทย , ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกฯด้านสังคม , พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ รองนายกฯความมั่นคง , นายชุมพล ศิลปอาชา รองนายกฯควบรมว.การท่องเที่ยวและกีฬา,นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง เป็นรองนายกฯและรมว.พาณิชย์

กระทรวงมหาดไทย มี นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ เป็นรมว.มหาดไทย นายชูชาติ หาญสวัสดิ์ และนายฐานิสร์ เทียนทอง เป็นรมช.มหาดไทย , พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา รมว.กลาโหม , นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล รมว.คลัง , นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ และนายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ รมช.คลัง , พล.อ.อ.สุกำพล สุวรรณทัต รมว.คมนาคม , พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลลดิลก และ นายกิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์ รมช.คมนาคม , นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รมว.พาณิชย์ , นายภูมิ สาระผล และนายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รมช.พาณิชย์

นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รมว.ศึกษาธิการ , นางบุญรื่น ศรีธเรศ และ นายสุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล รมช.ศึกษาธิการ , นายธีระ วงศ์สมุทร รมว.เกษตรฯ นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ รมช.เกษตร , นายวิทยา บุรณศิริ รมว.สาธารณสุข , นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น รมช.สาธารณสุข , นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมว.การพัฒนาสังคมฯ , นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รมว.พลังงาน , พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก รมว.ยุติธรรม , นางสุกุมล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รมว.ต่างประเทศ , นายปลอดประสพ สุรัสวดี รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รมว.ไอซีที , นายชุมพล ศิลปอาชา รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา , นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รมว.อุตสาหกรรม , นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รมว.แรงงาน นพ.สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ และน.ส.กฤษณา สีหลักษณ์ เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ.
ที่มา เดลินิวส์

คลังบทความของบล็อก